Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Geriemde zandbij
Andrena angustior
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021003
half april t/m
augustus
half mei
eind mei
11mm
10-12mm

grondnesten
niet bekend

vrij algemeen
109
niet bedreigd
stabiel


Geriemde Zandbij

Geriemde zandbij
Andrena angustior
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De Geriemde zandbij is een niet al te grote zandbij met een grauwgele beharing. Verder zijn de zwarte achterlijfspunt en heldergele verzamelharen aan de achterpoten de belangrijkste kenmerken. De rugplaten vertonen dwarse rimpeltjes, de eindranden zijn glanzend en geeldoorschijnend.

Het biotoop is droge zandgrond. Westrich noemt in Duitsland de heide als het geschikte biotoop. In Nederland is deze zandbij naast Zuid-Limburg ook op de hogere zandgronden en in Flevoland aangetroffen. Uit de duinen is slechts één exemplaar bekend.
  gezien op planten: Muur
Kleine klaver
Veld-erepris
Paardenbloem

Trifolium dubium

Taraxacum officinalis
  nestparasiet: Roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana

© Wildebijen.nl 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen