Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:


nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Oranje zandbij
Andrena marginata
Fabricius, 1776

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021040

eind juli t/m
begin oktober
eind augustus
half augustus
10mm
9mm


in de grond
n.b.
kaardebolfamilie

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen


© foto: Andrej Gogala

Oranje dwergzandbij
Andrena marginata
© foto: Andrej Gogala

Omschrijving:
Mede omdat de Oranje zandbij vooral op Blauwe knoop (Succisa pratensis) vliegt, is besloten om de Nederlandse naam Duifkruidbij te wijzigen in Oranje zandbij. Niet meer verwijzend naar de bloem maar naar de kleur van deze laat in het seizoen vliegende zandbij. Naast de twee eerder genoemde planten is dit fraai gekleurde bijtje ook aangetroffen op Beemdkroon (Knautia arvensis) en die drie planten zijn bekend uit het biotoop: de blauwgraslanden. Een biotoop dat de afgelopen decennia fors in areaal is achteruitgegaan. en dat is ook de status van dit bijtje. Sinds 1962 - bij Maastricht - niet meer waargenomen in Nederland.

Wellicht dat nieuwe natuurontwikkelingsprojecten én een goed beheer van de nog aanwezige blauwgraslanden terugkeer van dit bijtje kan bewerkstellingen en dat de Oranje zandbij weer Oranje boven wordt. De vooruitzichten zijn echter niet gunstig, ook in de omringende landen is deze zandbij sterk achteruitgegaan. De nestparasiet van de Oranje zandbij, de Zwarte wespbij, is ook niet meer in Nederland aangetroffen.
  gezien op planten: Duifkruid
Beemdkroon
Blauwe knoop
Scabiosa columbaria
Knautia arvensis
Succisa pratensis
  nestparasiet: Zwarte wespbij
Nomada argentata

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen