vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Waddenmetselbij
Osmia maritima
Friese, 1885

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067010

eind mei t/m
begin juli
begin juni
eind mei
n.b.
n.b.
in de grond, duinhellingen
nestelt solitair

zeer zeldzaam
2
kwetsbaar
stabieln

sleutel 18.2
sleutel 15.1
Waddenmetselbij (M&V)
Osmia maritima
foto: Krister Hall

Omschrijving:
Een zeer zeldzaam bijtje van het waddengebied, waar ze nestelt op duinhellingen in de zandgrond. Er zijn slechts een paar waarnemingen in Nederland bekend, uitsluitend op rolklaver. Nesten van de bij zijn in Nederland (nog) niet gevonden.
Ook in Zweden is het een zeldzame metselbij, daar wordt de populatie op 300-400 paartjes geschat.
  gezien op planten: Muizenoor
Gewone rolklaver
Hieracium pilosella
Lotus corniculatus
  nestparasiet: Bosknotswesp
Bonte knotswesp
Witgevlekte tubebij
Sapyga similis
Sapyga quinquepunctata
Stelis ornatula

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen