Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Schubhaarkegelbij
Coelioxys afra
Lepeletier, 1841

Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064001
eind juni t/m
begin augustus
n.b.
eind juni

7-9mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
1
niet beschouwd
mogelijk
verschenen


Schubhaarkegelbij

Schubhaarkegelbij
Coelioxys afra
© foto: Nico Vereecken

Biotoop

Biotoop Schubhaarkegelbij
© foto: Stijn Schreven
Schubhaarkegelbij

Meer informatie?
De Schubhaarkegelbij,
nieuw voor Nederland

Stijn Schreven
NFM 35- 2011
Omschrijving:
Coelioxys afra, de Schubhaarkegelbij, heeft als enige van de Nederlandse kegelbijsoorten schubharen op de eindranden van de tergieten, en ook op de overige beharing. Het is een vrij kleine bij, donker gekleurd met vuilwitte beharing. Het vrouwelijk exemplaar heeft rood gekleurde kaken (mandibulae). De mannetjes hebben, naast de voor beide geslachten kenmerkende beharing, acht stekels (in plaats van zes) op tergiet 6.

De schubhaarkegelbij kent één generatie per jaar, ze vliegt van eind juni tot midden augustus op verschillende soorten bloemen. Coelioxys afra is de broedparasiet van twee behangersbijen: Zilveren fluitje en de recent in Nederland gevonden Rotsbehangersbij.

De enige vindplaats in Nederland is in een stuifzandgebied in Limburg (Bergerhei), alwaar twee mannetjes in juni 2010 werden waargenomen op braam (Rubus), en in augustus 2013 een vrouwtje. Op deze plek werd in eerdere jaren vele exemplaren van Megachile leachella, het Zilveren fluitje, gezien. En dat bijtje geldt als een mogelijke gastheer.
  gezien op planten: Braam
Vlinderbloemen
Ruwbladigen
Composieten
Lipbloemen
Wilde kruisdistel
Rubus
Fabaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Eryngium campestre
  parasiteert op: Zilveren fluitje
Rotsbehangersbij
Megachile leachella
Megachile pilidens

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen