Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Donkere
wilgenzandbij

Andrena apicata
Smith, 1847

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021004
maart t/m mei
midden april
eind maart
12-13mm
10-12mm

zelf gegraven nesten
solitair in
kleine kolonies
oligolectisch,
op wilgen

zeldzaam
37
bedreigd
sterk afgenomen

Large Sallow
mining bee


andrena apicata

Donkere wilgenzandbij (v)
Andrena apicata
©foto: Nigel JonesAndrena apicata (m)
©foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena apicata in NL
bron: Waarneming.nl

Donkere wilgenzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Donkere wilgenzandbij is een vroeg het voorjaar vliegende bij, die vooral op wilgen is gespecialiseerd.

Verwarring is mogelijk met de op dezelfde boom vliegende Grote zijdebij (Colletes cunicularius) en de Vroege Zandbij (Andrena praecox).

Deze soort nestelt in open zandgebieden in kleine kolonies. Deze zandbij nestelt in open zandgebiedjes, in kleine groepen. De biotoopovergangen van droog naar nat en de aanwezigheid van voldoende bloeiende wilgen lijkt, gezien de achteruitgang in de afgelopen tientallen jaren (o.a. verdroging van de duinen en heide), voor deze zandbij essentieel te zijn. Wellicht dat de ommekeer in beheer (meer verstuiving/meer vochtige duinvalleien) voor de donkere wilgenzandbij uitkomst biedt.

In het duingebied Meijendel (ZH) is de Donkere wilgenzandbij in 2002 weer aangetroffen. Op Texel waren er tot 2012 regelmatig waarnemingen.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen Salix
  nestparasiet: Vroege wespbij
Sierlijke wespbij
Signaalwespbij
Gewone dubbeltand
Nomada leucophthalma
Nomada panzeri
Nomada signata
Nomada ruficornis

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen