Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
/genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Roodrandzandbij
Andrena rosae
Panzer, 1801

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021056

april t/m september
begin augustus
eind juli
11-13mm
11-13mm

grondnesten
niet bekend
oligolectisch
- wilgen
- schermbloemfamilie

zeldzaam
12
bedreigd
sterk afgenomen


Andrena rosae

Roodrandzandbij
©foto: Albert de Wilde


Andrena rosae

Andrena rosae

Andrena rosea
©foto's: Huib Koel - Tiengemeten aug. 2015


vliegkalender

Andrena rosae-kaart 2013

Andrena rosae in Belgi�

Omschrijving:

De Roodrandzandbij is een mooie en makkelijk te herkennen zandbij waarvan de middelste achterlijfsegmenten roodgekleurd zijn. Verwarring is mogelijk met Andrena trimmerana of Andrena florea.

Zwaartepunt van de verspreiding in Nederland ligt in de provincie Brabant, met name rond de Biesbosch. Daar komt ze voor in een open polderlandschap met extensief begraasde graslanden/dijken. Maar de laatste jaren duikt ze op meer plaatsen op: met een voorkeur voor uiterwaarden. Diverse natuurontwikkelingsprojecten werken goed voor deze zandbij. De Rode Lijst status is verlaagd van 'ernstig bedreigd' naar 'bedreigd'.

Nestplaatsen zijn te vinden op begroeide plekken in een wat leemachtige zandgrond. De soort kent twee generaties per jaar waarvan de eerste in de maand april op Wilgen, Ribes en Sleedoorn vliegt en de tweede in de zomerperiode ondermeer op Engelwortel, Wilde peen, Gewone berenklauw en Beemdkroon. De populatie in het voorjaar is kleiner dan die in de zomer. De aanwezigheid van schermbloemen in de zomer is essentieel, waarop het maaibeleid moet worden afgestemd.

Op het eiland Tiengemeten, augustus 2015, had deze bij een voorkeur voor Wilde of Echte kruisdistel.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Ribes
Engelwortel
Peen
Gewone berenklauw
Beemdkroon
Wilde kruisdistel
Salicaceae
Ribes
Angelica sylvestris
Daucus carota
Heracleum sphondylium
Knautia arvensis
Eryngium campestre
  nestparasiet: Donkere wespbij Nomada marshamella

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen