Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Breedrandzandbij
Andrena synadelpha
Perkins, 1914

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021064

eind maart t/m
begin augustus
midden mei
eind april
11-12mm
9-10mm

grondnesten
nestelt soms
in groepen
polylectisch

zeldzaam
53
niet bedreigd
stabiel

Broad-margined
mining bee
Breedrandzandbij (v)
Andrena synadelpha
©foto: Tim Faasen


Andrena synadelpha (m)
©foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena synadelpha in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Breedrandzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De Breedrandzandbij is een roodbruin behaarde bij (borst en eerste tergieten) en dat geeft deze zandbij een grote gelijkenis -vrouw- met Andrena varians, Andrena helvola. Met een loep zijn de brede achterranden - naamgevend - van tergiet 3 en 4 opvallend, maar bij het vrouwtje minder goed zichtbaar door de lange beharing.
Het geschikte biotoop van de Breedrandzandbij zijn spoorwegterreinen, groeven en natuurontwikkelingsgebieden in uiterwaarden met bloeiende struiken/bomen (sleedoorn en tweestijlige meidoorn). In Nederland komt deze zandbij vooral in het midden en oosten van het land voor. In het westen van Nederland zijn slechts enkele waarnemingen bekend. Vanuit Zuid-Limburg komen deze eeuw opvallend minder waarnemingen.
Nestelt in de grond, zowel solitair als in kleine groepen, op zuidhellingen en oevers.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Sleedoorn
Tweestijlige meidoorn
Schermbloemenfamilie
Salicaceae
Prunus spinosa
Crataegus laevigata
Umbelliferae
  nestparasiet: Sierlijke wespbij Nomada panzeri

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen