vorige bij Naar geslacht volgende bij verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Terug naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Duinkegelbij
Coelioxys
mandibularis

Nylander, 1848

Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064007

mei t/m september
half juli
half juni

9-12mm
8-10mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
59
niet bedreigd
stabiel


duinkegelbij (v)

Duinkegelbij (v)

duinkegelbij (m)

Duinkegelbij (m)
foto's: Albert de Wilde

duinkegelbij(v)
vliegkalender
Omschrijving:
De Duinkegelbij (Coelioxys mandibularis) komt algemeen voor in de Hollandse en Zeeuwse kustduinen. Ook wordt zij op alle waddeneilanden gesignaleerd.

Na 1970 is het aantal uurhokken met ruim 10% gedaald, met name door ontbrekende vondsten in het binnenland.

Gastbijen van de Duinkegelbij zijn voornamelijk Megachile- en Osmia soorten. In de duinen is vooral het Zilveren fluitje Megachile leachella bekend als gastheer.

De Duinkegelbij vliegt op meerdere soorten bloemen.
  gezien op planten: Gewone rolklaver
Grote tijm
Duifkruid
Beemdkroon
Zandblauwtje
Wilgenroosje
Zachte ooievaarsbek
Echte guldenroede
Lotus corniculatus
Thymus pulegioides
Scabiosa columbaria
Knautia arvensis
Jasione montana
Chamerion angustifolium
Geranium molle
Solidago virgaurea
  parasiteert op: Behangersbijen
Ruige behangersbij
Gewone behangersbij
Zilveren fluitje
Metselbijen
Papaverbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Rotsmetselbij
Megachile
Megachile circumcincta
Megachile versicolor
Megachile leachella
Osmia
Osmia papaveris
Osmia leucomelana
Osmia villosa

verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2023  Uitleg en gebruikte bronnen