Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Duinmaskerbij
Hylaeus annularis
Förster, 1871

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012002

juni t/m augustus
begin augustus
midden juni
5,5-6,5 mm
5-6 mm

in holle stengels
solitair

zeer zeldzaam
7
gevoelig
afgenomen
Maskerbij (sp)
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
De Duinmaskerbij, ook bekend als Hylaeus spilotus, is een breed gebouwde maskerbij met een relatief dikke kop. Het vrouwtje van Hylaeus annularis heeft kleine, ronde gele gezichtsvlekken. Er zijn overeenkomsten met de in het binnenland op droge zandgrond voorkomende Brilmaskerbij. Nesten zijn gevonden in o.a. braam- en vlierstengels. De bij vliegt op reseda, duizendblad en muurpeper. Ook gezien op Wilde of Echte kruisdistel.
Vindplaatsen zijn beperkt tot de duinen in het westen van het land met als biotoop stuifduinen en dauwbraamlandschap.
  gezien op planten: Slangenkruid
Wilde kruisdistel
Reseda
Duizendblad
Muurpeper
Echium vulgare
Eryngium campestre
Reseda lutea
Achillea millefolium
Sedum acre
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen