Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:


sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Gele hommel
Bombus
distinguendus

Morawitz, 1869

Apidae
Apinae
Bombus
083007

half april t/m
eind augustus
begin juli
begin augustus
19-21 mm
11-18 mm
14-16 mm

onder- en bovengronds

sociaal
30-120 ex.

afwezig
0
verdwenen
zeer sterk afgenomen


© foto: BCT, Dave Goulson

Gele hommel
Bombus distinguendus
© foto: The Bumblebee Conservation Trust

Omschrijving: Een zachtaardige, opvallende hommel met grote koninginnen die het laatst in de omgeving van Staphorst in Nederland is waargenomen. Lijkt op de zandhommel (B veteranus) maar de kleur van B. distinguendus op tergiet 3-5 is veel geler en op het achterlijf ontbreken de zwarte haarrijen. Ook de onderzijde van het lichaam is lichtkleurig. Het dijbeen en het scheenbeen zijn zwart behaard. Het biotoop waar deze hommel gezocht moet worden zijn open terreinen, bloemrijke gras- en hooilanden of langs bosranden. De overwinterende koniginnen beginnen vanaf half april te vliegen, de werksters vanaf begin juni. De mannetjes (lijken sprekend op de werksters) en de jonge koninginnen vliegen vanaf juli.
  gezien op planten: Rode klaver
Hondsdraf
Vogelwikke
Trifolium pratense
Glechoma hederacea
Vicia cracca
  nestparasiet: Lichte koekoekshommel Bombus barbutellus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen