verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Gewone klokjeszandbij
Andrena curvungula
Thomson, 1870

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021016

half mei t/m begin juli
begin juni
begin juni
13-15mm
9-12mm

in de grond (open terrein)
in kleine kolonies

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen
Andrena curvungula (v)
© foto: dr. Andrej Gogola
Omschrijving: Verdwenen uit Nederland, de laatste waarneming is van 1961 uit Zuid-Limburg. Daarvoor werd ze ook langs de rivier de Maas in Noord-Limburg aangetroffen op relatief droge, warme gebieden. Sterk gebonden aan klokjes. Verwisseling is mogelijk met de Donkere Klokjeszandbij (Andrena pandellei) maar ook die lijkt uit Nederland verdwenen. De bovenzijde van het borststuk van de Gewone klokjeszandbij is beschubd en niet behaard. De foto is genomen in SloveniŽ.
  gezien op planten: Klokjesfamilie Campanulaceae
  nestparasiet: Geelzwarte wespbij Nomada succincta

© verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen