Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

Lengte koningin:
Lengte werkster:
Lengte dar:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Grashommel
Bombus ruderarius
(Müller, 1776)

Apidae
Apinae
Bombus
083020

april t/m september
eind mei
eind juli

16-18mm
9-16mm
12-14mm

bovengronds in kruidlaag
kleine staten

vrij zeldzaam
69
kwetsbaar
sterk afgenomen


grashommel

Grashommel
Bombus ruderarius (m)
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De Grashommel heeft rode haartjes op de achterpoten en dat is het belangrijk kenmerk van de vrouwtjes. Voor de rest lijkt ze veel op de steen- en weidehommel. De mannelijke exemplaren zijn alleen aan de genitaliën van de mannelijke weidehommels te onderscheiden.

Geïntensiveerd onderzoek in Zeeland leverde veel nieuwe lokaties (voorheen kwam ze over het gehele land voor, maar is in het algemeen sterk afgenomen).

De grashommel maakt haar nest bovengronds en bouwt kleine staten. Het geschikte biotoop is het open landschap (bloemrijke graslanden, bermen, taluds en akkers) en bosranden. Koninginnen vliegen in het voorjaar met name op Witte dovenetel en Smeerwortel.

Mogelijk is de Lichte koekoekshommel (Bombus barbutellus) naast de Gewone koekoekshommel (Bombus campestris) de nestparasiet.
  gezien op planten: Witte dovenetel
Gewone Smeerwortel
Vogelwikke
Lamium alba
Symphytum officinalis
Vicia cracca
  nestparasiet: Lichte koekoekshommel
Gewone koekoekshommel
Bombus barbutellus
Bombus campestris

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen