Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wol- en harsbijen
Grote harsbij
Trachusa byssina
Anthidium byssinum
Panzer, 1798

Megachilidae
Megachilinae
Anthidium
061001

eind mei tot
eind augustus
begin juli
begin juli
n.b.

in de grond
in kleine groepen

uiterst zeldzaam
0 (na correctie)
verdwenen
zeer sterk afgenomen


Grote harsbij

Grote harsbij
Anthidium byssinum
foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
De Grote harsbij (Anthidium byssinum/Trachusa byssina) lijkt op een metselbij. Bruinbehaard en zonder gele tekening. De mannetjes hebben wel enkele gele vlekjes op het gezicht maar missen weer de doorns aan het achterlijf die de andere Anthidium soorten wel hebben.

Een soort die voorheen alleen in het zuidoosten van Nederland voorkwam. Recent (augustus 2016, juni 2018) werd deze bij door Ivo Raemakers waargenomen op de Brunssummerheide, uit 2004 was de voorlaatste een melding uit de Hortus in Haren (Groningen).

Het biotoop is zonnige bosranden met een kruidige vegetatie. Het nest wordt in de grond gemaakt en voor de broedcellen worden stukjes blad en hars gebruikt. Het is een opvallende bijensoort.

  gezien op planten: Vlinderbloemen
Gewone rolklaver
Fabaceae
Lotus corniculatus
  nestparasiet: Heidekegelbij Coelioxys conica

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen