Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Wol- en harsbijen
Grote wolbij
Anthidium
manicatum

Linnaeus, 1758

Megachilidae
Megachilinae
Anthidium
061002

mei t/m september
midden juli
eind juli

14-16 mm
16-18 mm

verlaten bodemnesten
nestelt solitair
polylectisch

algemeen
123
niet bedreigd
stabiel

British wool-carder bee
Grote Wolbij (m)
Anthidium manicatumGrote Wolbij (v)Grote Wolbij (parend)
© foto's: Huib Koel

vliegkalender
Verspreiding Antidium manicatum in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grote wolbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Vanwege de gele snuit en de gele strepen op de rugzijkant lijkt de Grote wolbij op een wesp, maar hij, het mannetje van Anthidium manicatum, kan vliegen als een zweefvlieg. Zij vliegt snel van bloem tot bloem.
De beharing aan de bovenzijde van het borststuk is roodbruin, van onderen wit. De vrouwtjes hebben een gele buikschuier, waarmee het stuifmeel vervoerd wordt. De kleine wolbij heeft een witte buikschuier. De mannelijke wolbij is ook herkenbaar aan de drie slanke, lichtgebogen doorns aan het achterlijf. De kleine wolbij heeft dikke, meer gebogen tanden op tergiet 7. Bij de Grotewolbij is het mannetje groter dan het vrouwelijke exemplaar.

Aanwezigheid van sterk behaarde planten in het territorium is een voorwaarde, deze solitaire bij gebruikt de 'haren' als 'wol' om het nest te bekleden. Dit soort planten wordt veel aangeplant in tuinen: daar is de Grote wolbij dan ook regelmatig te zien. Mannetjes verdedigen hun territorium vaak agressief tegenover ander mannelijke wolbijen of daarop gelijkende insecten. Ze zetten daarbij geursporen af op planten langs hun patrouilleroute.

Voedsel wordt gevonden op vlinder-, lipbloemigen en helmkruidachtigen. Voor ��n broedcel heeft de Grote wolbij het stuifmeel van bijvoorbeeld minimaal 1000 andoornbloemen nodig.
Jac.P. Thijsse noemde de Grote Wolbij in ��n van zijn Verkade-album de kaardebij.

augustus 2019

  gezien op planten: Gewone rolklaver
Ezelsoor
Ballote
Kattendoorn
Kruipend stalkruid
Luzerne
Hartgespan
Slangenkruid
Echte gamander
Lavendel
Muizenoor
Kroonkruid
Lotus corniculatus
Stachys byzantina
Ballota nigra
Ononis spinosa
Ononis repens
Medicago sativa
Leonurus cardiaca
Echium vulgare
Teucrium chamaedrys
Lavendula
Hieracium pilosella
Coronilla varia

  nestparasiet: Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen