Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Halictus)
Zesbandgroefbij
Halictus sexcinctus
(Fabricius 1775)
Halictidae
Halictinae
Halictus
033009

half mei t/m half sept.
eind juli
begin augustus
14-15mm
13-16mm

in de grond
solitair
meerdere bloemen

verdwenen
0
verdwenen
maximaal afgenomen
Zesbandgroefbij (v, links) met Bonte viltbij (rechts)Zesbandgroefbij (m)
Halictus sexcinctus
© foto's: Nico Vereecken

vliegkalender
Omschrijving:
De Zesbandgroefbij (Halictus sexinctus) is een grote, geelbruin behaarde groefbij met enige gelijkenis van de Breedbandgroefbij (Halictus scabiosa). De tergieten 1 tot en met vier hebben doorlopende witte bandjes die in het midden smaller zijn dan aan de zijkant. Het mannetje is te herkennen aan de geelbruine antenneleden (1 tot en met 10), de laatste drie antenneleden zijn zwart gekleurd.(zie foto).

Voorheen werd deze groefbij veelvuldig in het zuidoosten van Nederland gezien, Hulshorst op de Veluwe is de meest noordelijke vindplaats. Sinds 1990 geen exemplaren meer gevonden (daarvoor nog in 35 uurhokken). De soort lijkt verdwenen uit Nederland, zonder een directe oorzaak.

Ze vliegt op meerdere soorten bloemen, vaak op composieten. Het nest wordt in de grond gemaakt waarbij soms meerdere vrouwtjes de hoofdingang delen. De korte zijgangen bevatten slechts ��n broedcel. Wellicht is de Pantserbloedbij Sphecodes gibbus of de Grote bloedbij, Sphecodes albilabris, de bijbehorende nestparasiet.
  gezien op planten: Composieten Asteracae
  nestparasiet: Pantserbloedbij
Grote bloedbij
Sphecodes gibbus
Sphecodes albilabris

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen