naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Gewone
klokjeszandbij

Andrena curvungula
Thomson, 1870

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021016

half mei t/m begin juli
begin juni
begin juni
12-13mm
9-12mm

in de grond
(open terrein)
in kleine kolonies

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen
Gewone klokjeszandbij
Andrena curvungula (v)
© foto: dr. Andrej Gogola

Omschrijving:
De Klokjeszandbij is momenteel verdwenen uit Nederland, de laatste waarneming is van 1961 uit Zuid-Limburg. Daarvoor werd ze ook langs de rivier de Maas in Noord-Limburg aangetroffen op relatief droge, warme gebieden. De bovenzijde van het borststuk van de Gewone klokjeszandbij is beschubd en niet behaard.

Deze zandbij is sterk gebonden aan klokjes (Campanula), en heeft sterk te lijden van te vroeg en ongefaseerd maaibeheer.

Verwisseling is mogelijk met de Donkere Klokjeszandbij (Andrena pandellei) maar ook die lijkt uit Nederland verdwenen. De foto is genomen in Sloveni�.

augustus 2018

  gezien op planten: Klokjesfamilie Campanulaceae
  nestparasiet: Geelzwarte wespbij Nomada succincta

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen