vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:


bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Kustbehangersbij
Megachile maritima
(Kirby, 1802

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063011

eind mei t/m
half september
eind juli
midden juli
14-15mm
13-15mm
in de grond
onder stenen
tussen wortels
polylectisch
solitair

zeldzaam
32
bedreigd
sterk afgenomen

sleutel 7.2
sleutel 4.1


kustbehangersbij

Kustbehangersbij
Megachile maritima
foto: Huib Koel

Omschrijving:
De Kustbehangersbij (Megachile maritima) is een sterk bedreigde soort die voornamelijk langs de kust voorkomt. Zeldzamer in het binnenland en nog niet aangetroffen op het vasteland van Groningen en Friesland. In Drenthe, de Achterhoek en Twente zijn ook nog witte vlekken, wat betreft het voorkomen van Megachile maritima. Voor de nestbouw gebruikt de Kustbehangersbij stukjes blad van diverse bomen, heesters en kruiden.

Bescherming van het biotoop met deze en andere drachtplanten kan een hulpmiddel voor dit bijtje betekenen. Het mannetje voert soms een opmerkelijke dans op een blad uit, hij staat daarbij op de puntjes van zijn voeten, zoals een balletdanseres op spitsen loopt. Veel vooruit komt hij niet, soms draait hij op die manier een rondje. De achterliggende gedachte bij deze 'dans' is nog niet bekend. Slapen doen deze bijen hangend aan een grasstengel. Ze klemmen zich vast met hun kaken.

Mannetjes hebben een geel gezicht, zijn geelbruin behaard met uitzondering van de laatste segmenten: die zijn donkerbruin. Vrouwelijke exemplaren zijn geelbruin behaard met de segmenten 3-6 op het achterlichaam zwart. De segmenten 2-5 hebben eindbandjes. De buikschuier is aan de voorkant wit, in het midden rood en aan het eind zwart. (zie detailfoto).
De Kustbehangersbij verzamelt stuifmeel op diverse soorten planten.

  gezien op planten: Aardaker
Gewone rolklaver
Kruipend stalkruid
Kattendoorn
Zandblauwtje
Vogelwikke
Lathyrus tuberosus
Lotus cornuculatus
Ononis repens
Ononis repens spinosa
Jasione montana
Vicia cracca
  nestparasiet: Grote kegelbij
Slange kegelbij
Coelioxys conoidea
Coelioxys elongata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen