naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Bandgroefbijen
Matte bandgroefbij
Lasioglossum leucozonium
(Schranck, 1781)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034013

april t/m oktober
begin juni
eind augustus
8-10mm
8-9,5mm

nest in grond
composieten
solitair, soms in kleine groep

algemeen
384
niet bedreigd
stabiel
Matte bandgroefbij (m)
Lasioglossum leucozonium
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De Matte bandgroefbij is een zeer algemene soort, met een relatief lange vliegtijd. Half april kunnen de eerste vrouwelijke exemplaren reeds worden aangetroffen, die als imago de winter hebben doorgebracht. Soms komt men eind oktober of zelfs begin november nog vliegende exemplaren tegen.

Het is een solitaire soort die haar nest, soms in kleine groepjes in de grond graaft. Een 15 cm lange hoofdgang met 2-4 cm lange zijgangen die eindigt in een broedcel. De nestingang wordt rond het middaguur vaak afgesloten.

Deze groefbij komt in allerlei biotopen voor, zowel aan de kust, in het noorden als in Limburg.
Onder de loep is de bestippeling van de eerste rugplaat meer verspreid gepunt dan de eindrand. Het craquelé patroon van de beharing geeft een zijdeglans. Mannetjes hebben een ivoorwitte kleur van het eerste voetlid, de andere delen van de poten zijn zwart gekleurd. Mannetjes vliegen vanaf augustus.
  gezien op planten: Composieten
Muizenoor
Asteraceae
Hieracium pilosella
  nestparasiet: Bosbloedbij
Schoffelbloedbij
Rimpelkruinbloedbij
Sphecodes ephippius
Sphecodes pellucidus
Sphecodes reticulatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen