naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte werkster:
Lengte dar:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
nestgrootte:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Moshommel
Bombus muscorum
(Linnaeus, 1758)

Apidae
Apinae
Bombus
083015

begin februari t/m
begin oktober
begin september
begin september
17-19mm
10-16mm
13-15mm

bovengronds in
kruidlaag
sociaal
40-120 ex.
zeldzaam
39
bedreigd
sterk afgenomen


© foto: Huib Koel

Moshommel
werkster
Tiengemeten - Aug. 2015


© foto: Huib Koel

Bombus moscorum
koningin
© foto's: Huib Koel - Tiengemeten - Aug. 2015

vliegkalender

Meer informatie?
EIS 2009-05:
De moshommel in Zuid-Holland

Voorkomen:
De Moshommel kwam in de vorige eeuw nog in heel Nederland voor (186 uurhokken) maar de waarnemingen zijn sinds 1970 sterk teruggelopen (40 uurhokken). Het waddengebied en de delta zijn de gebieden waar ze nog wel gezien wordt. De hommel houdt van kwelders en bloemrijke, natte graslanden, laag- of hoogveengebied. De moshommel lijdt onder de intensieve landbouw.

Herkenning:
De Moshommel heeft een roodbruin borststuk en een geeloranje behaard achterlijf. Verwarring met de Heidehommel (B humilis) of Akkerhommel (B. pascuorum) is goed mogelijk, maar Bombus muscorum heeft geen zwarte haren op achterlijfsegment vijf. Die heeft de akkerhommel wel.

Bloemen:
Bombus muscorum heeft een relatief lange tong waardoor ze diep liggende nectar kan bereiken. Op Tiengemeten leek de Moshommel een voorkeur te hebben voor Gewone smeerwortel. Het vliegbereik - het foerageergebied - ligt op maximaal 500 meter van het nest.

Nest:
De Moshommel nestelt bovengronds in droge grassen of gemaakt van mos, hoe kan het ook anders. Ze verdedigt het nest vrij agressief, dus opgepast! Werksters vliegen vanaf begin mei, jonge koninginnen en hommeldarren vanaf begin juli.

Nestparasiet:
De Grote koekoekshommel wordt genoemd alsmede Mutilla europea, de Grote mierwesp, maar overtuigend bewijs is nog niet gevonden.
  gezien op planten: Gewone smeerwortel
Rode klaver
Hondsdraf
Moerasandoorn
Grote kattenstaart
Vogelwikke
Symphytum officinalis
Trifolium pratense
Glechoma hederacea
Stachys palustris
Lythrum salicaria
Vicia cracca
Mogelijke nestparasieten: BijenGewone koekoekshommel Bombus campestris
  WespenGewone mierwesp Mutilla europaea
verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen