vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Waddenmetselbij
Osmia maritima
Friese, 1885

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067010

eind mei t/m
begin juli
begin juni
eind mei
n.b.
n.b.
in de grond, duinhellingen
nestelt solitair
polylectisch

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 18.2
sleutel 15.1
Waddenmetselbij (M&V)
Osmia maritima
© foto: Krister Hall

Omschrijving:
Een zeer zeldzaam bijtje van het waddengebied (sinds 1990 alleen op Schiermonnikoog en Ameland, voor 1970 ook op Texel en Terschelling), waar ze nestelt op duinhellingen (steilwandjes zuid-oostelijk gericht). Er zijn sinds 1990 slechts een paar waarnemingen in Nederland bekend. In de Rode Lijst 2018 heeft deze bij de status van 'verdwenen'.

De waddenmetselbij vliegt op diverse bloemen, vooral op rolklaver. Nesten van de bij zijn in Nederland niet gevonden.

Ook in Zweden is het een zeldzame metselbij, maar daar wordt de populatie toch nog op 300-400 paartjes geschat.

  gezien op planten: Muizenoor
Gewone rolklaver
Hieracium pilosella
Lotus corniculatus
  nestparasiet: Bosknotswesp
Bonte knotswesp
Witgevlekte tubebij
Sapyga similis
Sapyga quinquepunctata
Stelis ornatula

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen