naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Bosbloedbij
Sphecodes ephippius
(Linnaeus, 1767)

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035003

eind maart t/m
half oktober
half mei
begin augustus
6-9mm
5-7mm

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
130
niet bedreigd
geen trend

sleutel 14.2
sleutel 16.2


© foto: Albert de Wilde

Bosbloedbij (v)

© foto: Albert de Wilde

Bosbloedbij (m)
Sphecodes ephippius
© foto's: Albert de Wilde

Bosbloedbij
Omschrijving:

De Bosbloedbij kent vele mogelijke gastheren, zowel onder de groefbijen (Halictus als Lasioglossum) als de zandbijen (Andrena).

Toch wordt de Sphecodes epphippius in het westen bijna niet minder waargenomen. De waarnemingen waren verspreid over het gehele land, behalve boven het Noordzeekanaal in Noord-Holland en zeer weinig uit Zuid-Holland, Friesland en Groningen. De laatste jaren wordt de soort wel weer vaker gezien op oude vindplaatsen in het oosten van het land (op de hogere zandgronden).

Het geschikte biotoop voor de Bosbloedbij zijn kruidenrijke vlaktes - schrale graslanden - langs bosranden.

Vrouwelijke exemplaren kunnen verschillen in grootte (6 tot 9 mm), de gevonden mannetjes zijn klein en meer uniform. Paring vindt plaats in de nazomer.
  gezien op planten: Composieten
Citroengele honingklaver
Asteraceae
Melilotus officinalis
  parasiteert op: Witbaardzandbij
Matte bandgroefbij
Steilrandgroefbij
Groepjesgroefbij
Blokhoofdgroefbij
Parkbronsgroefbij
Andrena barbilabris
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum quadrinotatulum
Lasioglossum malachurum
Halictus maculatus
Halictus tumulorum

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen