naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Schoffelbloedbij
Sphecodes
pellucidus

Smith, 1845

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035013

eind maart t/m half oktober
begin mei
eind juli
8-10mm
7-9mm

koekoeksbij
parasitair

algemeen
235
niet bedreigd
geen trend

sleutel 13.1
sleutel 16.1


© foto: Albert de Wilde

Schoffelbloedbij
Sphecodes pellucidus
© foto: Albert de Wilde

vliegkalender Omschrijving:
Het grote verschil met andere bloedbijen is de lange, dichte beharing en de afgeschuinde slapen, bij de Schoffelbloedbij.

De naam dankt de bij aan het middenvlakje op de laatste rugplaat dat wellicht als een soort schoffel gebruikt wordt. Het is vaak vuil. Bij de vrouwtjes zijn de eerste drie rugplaten en de zijkant van de vierde roodgekleurd.

De in de nazomer bevruchte vrouwtjes overwinteren. Die leggen in maart een ei dat in hetzelfde jaar uitgroeit tot de nieuwe generatie. Mannetjes verschijnen dientengevolge pas in de zomer.

Het biotoop zijn open zandterreinen. De duinen, zandverstuivingen maar ook opgespoten terrein. Komt in het gehele land voor, maar moet in het binnenland concurrentie dulden van Nomada albogutata.

Parasiteert op zowel zandbijen (Andrena) soorten als groefbijen (Lasioglossum).
  gezien op planten: Wilgen
Madeliefje
Paardenbloem
Ereprijs
Muurpeper
Salix
Bellis perennis
Taraxacum officinale
Veronica persica
Sedum acre
  parasiteert op: Zilveren zandbij
Witbaardzandbij
Roodbuikje
Mattebandgroefbij
Andrena argentata
Andrena barbilabris

Andrena ventralis
Lasioglossum leucozonium

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen