naar geslacht

wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Vroege bloedbij
Sphecodes
rubicundus

von Hagens, 1875

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035016

eind april t/m
begin augustus
begin juni
half mei
8-11mm
8-11mm

koekoeksbij
parasitair

zeldzaam
32
niet bedreigd
stabiel

sleutel 14.1
sleutel 15.1


Vroege bloedbij

Vroege bloedbij
Sphecodes rubicundus
© foto: Albert de Wilde


Vroege bloedbij
Omschrijving:

De Vroege bloedbij (Sphecodes rubicundus) komt weliswaar nog verspreid over het bijna hele land voor, maar niet meer in grote aantallen uit het verleden. Dit heeft mede te maken hebben met de teruggang van de gastbij, de Donkere klaverzandbij (Andrena labialis) en haar biotoop: de bloemrijke weide.

In de provincie Zeeland is deze bij bekend onder de naam Grove neusbloedbij en recent aangetroffen in drie uurhokken. Andrena labialis gaat in Nederland sterk achteruit, maar in Zeeland wordt ze nog veel gezien. Tijdens de excursie van de Hymenopterawerkgroep in 2016 werd in natuurreservaat De Bruuk bij Groesbeek een exemplaar gevangen.

De levenscyclus van deze bloedbij is ietwat afwijkend met andere bloedbijen: ontwikkeling van ei tot imago gebeurt in de zomer, maar de paring vindt pas plaats na overwintering. In augustus is de Vroege bloedbij nog maar nauwelijks in het veld te zien.

Sladen (1895) noemt als mogelijke gastheer ook de Zwartbronzen zandbij (A. nigroaenea), terwijl Amiet de Blauwe zandbij als mogelijkheid noemt.
  gezien op planten: Witte klaver
Vogelwikke
Trifolium pratense
Vicia cracca
 parasiteert op: Blauwe zandbij
Donkere klaverzandbij
Zwartbronzen zandbij
Andrena agilissima
Andrena labialis
Andrena nigroaenea

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen