vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


famillie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Tubebijen
Kleine tubebij
Stelis minuta
Lepeletier, 1825

Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062003
eind mei t/m
midden augustus
begin juli
midden juni
5-6mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
5
gevoelig
stabiel

sleutel 7.2
sleutel x.x
Kleine tubebij (v)
Stelis minuta
foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Vrouw: zwart lichaam, met kleine witte vlekken op de zijkanten van de rugplaten 1 en 2 en soms ook op 3, de buikplaten hebben afstaande witte eindbandjes. Een vrij rond gezicht, antenneleden zijn korter dan breed en aan de onderkant roodbruin.
Man: identiek aan vrouw, rugplaat 7 heeft aan het einde een scherpe punt. Rugplaten 4 en 5 en het zijschildje zijn dicht gepunt, bij de sterk gelijkende Minitubebij zijn deze minder dicht gepunt.

De Kleine tubebij komt in Nederland voor in het Zuidoosten. Ze is niet kieskeurig wat gastheren betreft, als ze maar in dood hout nestelen. En graag met wat zon. Dat kan zijn aan een bosrand, in een oude weidepaal of in een insectenhotel.

  gezien op planten: onbekend  
  parasiteert op: Grote klokjesbij
Tronkenbij
Geelgespoorde houtmetselbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Driedoornige metselbij
Chelostoma rapunculi
Heriades truncorum
Osmia/Hoplitis claviventris
Osmia/Hoplitis leucomelana
Osmia/Hoplitis tridentata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen